Uczelnie wyższe po okresie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 przeżywają okres szczególnie wytężonej pracy. Część kadry naukowej jest zatrudniona na warunkach nienormowanego (zadaniowego) czasu pracy, a nawet na umowach cywilnoprawnych - zwracają uwagę posłowie w interpelacji skierowanej do ministra.

Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe>>

Nie zamierzamy nic zmieniać

- Obecnie w resorcie nie jest rozważana kwestia ingerencji w uczelniach dotycząca czasu pracy nauczycieli akademickich - wyjaśnia wicemister nauki Włodzimierz Bernacki. - Nie przewiduje się również ustalenia norm czasu pracy nauczycieli akademickich pełniących w uczelniach funkcje kierownicze - tłumaczy.

Resort przypomina, że według art. 127 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, nauczycieli akademickich obowiązuje system zadaniowego czasu pracy, w ramach którego określono maksymalny wymiar pensum dydaktycznego. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych, gdzie 1 godzina dydaktyczna została określona na poziomie 45 minut, wynosi odpowiednio: do 180 godzin dydaktycznych dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora, do 240 godzin dydaktycznych dla pracownika badawczo-dydaktycznego, do 360 godzin dydaktycznych dla pracownika dydaktycznego oraz do 540 godzin dydaktycznych dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora, jeżeli statut uczelni przewiduje takie stanowisko.

Ponadwymiarowe zajęcia, gdy zachodzi taka potrzeba

MEIN podkreśla, że w związku z koniecznością realizacji programu studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym: 1 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego oraz 1 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Kiedy nauczyciel akademicki uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego? >

Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą może być również powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. Zasady ustalania zakresu wszystkich obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków.

- Jeżeli w ocenie pracownika decyzje podjęte przez pracodawcę nie są zgodne z przepisami prawa lub krzywdzące, pracownik może wystąpić z roszczeniem do sądu pracy. Natomiast nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz prawidłowością czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków stron stosunków pracy, czuwa Państwowa Inspekcja Pracy - podsumowuje wiceminister.