Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny cykl szkoleń przygotowujących do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego organizowany przez Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Aplikacja obejmuje:

  •     5 miesięcy zajęć stacjonarnych,
  •     5 miesięcy staży w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju,
  •     2 miesiące praktyk na placówkach za granicą.

Zgodnie z warunkami konkursu kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, wykazać się znajomością dwóch języków obcych, w tym jednego na poziomie co najmniej C1 i drugiego na poziomie co najmniej B2 oraz być w "dobrym stanie zdrowia psychicznego i fizycznego".
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną wraz z fotografią, życiorys, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, kopię odpisu dyplomu lub oświadczenie o terminie obrony magisterskiej. Odpowiednie wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 


Skomplikowany egzamin

Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Konkurs składa się z kilku etapów, w tym sprawdzianu wiedzy ogólnej (odbędzie się 2 kwietnia), sprawdzianu umiejętności analizy i wykorzystania informacji oraz poprawnego wnioskowania i rozwiązywania problemów (odbędzie się również 2 kwietnia), sprawdzianu znajomości dwóch języków obcych (odbędzie się 21-22 kwietnia oraz 11-13 maja), badania predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (odbędzie się 18-22 maja) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (przewidzianej na dni 8-10 czerwca).


Po aplikacji egzamin i... praca w dyplomacji

Po zakończeniu aplikacji jej uczestnicy przystępują do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego nadawany jest im pierwszy stopień w służbie zagranicznej.

Natomiast z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami na czas określony 1 roku, w ramach którego aplikant otrzyma wynagrodzenia w wysokości ok. 4.217,00 zł brutto.