Kryteria, jakie musi spełniać uczelnia, by mieć prawo określać się jako akademia, wskazano w art. 16 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nazwa jest zastrzeżona dla uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. funkcjonuje co najmniej 10 lat;
  2. liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
  3. co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
  4. prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach studiów;
  5. prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
  6. żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.


Czytaj: Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości>>