Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta szkoły wyższej, który w czasie studiów był ubezpieczony przez jednego z rodziców, wygasa po upływie czterech miesięcy od zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów. Po tym czasie nie może on bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia, a w systemie eWUŚ będzie figurował jako osoba nieubezpieczona. Przez zakończenie nauki należy rozumieć dzień następujący po dniu obrony pracy dyplomowej.

Zobacz: PSRP: studenci powinni być ubezpieczeni przez cały okres studiów 

Po upływie czterech miesięcy absolwent powinien zapewnić sobie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – kontynuować naukę np. na studiach doktoranckich, znaleźć zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę-zlecenie albo zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy (o ile nie osiąga dochodów).

Może również wykupić w Narodowym Funduszu Zdrowia dobrowolne ubezpieczenie – wtedy po zawarciu umowy z NFZ sam będzie płacił składkę.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego wywołuje nie tylko konsekwencje praktyczne, czyli brak możliwości leczenia się w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale i problemy natury formalnej.