Jednym z obowiązków zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie indywidualnego badania w każdym przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do zastrzeżonego dokumentu. Badanie to ma celu stwierdzenie czy faktycznie zachodzą przesłanki do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę.

Na obowiązek badania przez zamawiającego zastrzeżenia tajemnicy, na które to zastrzeżenie powołuje się wykonawca, wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (III CZP 74/05) cyt. „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji”.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażony przez Sąd Najwyższy pogląd zachowuje pełną aktualność na gruncie obecnie obowiązujących regulacji. Ponadto, przepisy p.z.p. nie regulują procedury przeprowadzenia takiego badania, a w szczególności obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy zastrzegającego tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zamawiający jest w stanie samodzielnie stwierdzić, czy tajemnica istnieje czy też nie. W konsekwencji, jeżeli zamawiający jest w stanie stwierdzić na podstawie zebranych przez niego informacji, iż zastrzeżenie dokonane przez wykonawcę jest nieuzasadnione - może informację objęte tajemnicą przedsiębiorstwa odtajnić. Brak stosownego wezwania wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie - samo przez się nie świadczy o naruszeniu przez zamawiającego przepisów p.z.p.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2013 r. (KIO 2767/13)