W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, wykonawca w składanej przez siebie ofercie podaje proponowaną cenę wyłącznie w odniesieniu do zamówienia podstawowego.

W konsekwencji, w ramach porównywania ze sobą wartości zamówienia i ceny oferty, jako wartość zamówienia należy brać pod uwagę kwotę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczącymi ustalania szacunkowej wartości zamówienia, jednakże jedynie w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tj. bez uwzględnienia wartości ewentualnych zamówień uzupełniających.

KIO: rażąco niska cena ma granice określone w ustawie >>

W opinii UZP, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, wykonawca uprawniony jest do złożenia wszelkich dowodów, z których w jego ocenie, będzie wynikać, że cena oferty nie jest ceną rażąco niską.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 lutego 2015 r. (KIO 132/15) uznała, że o tym, czy dany dowód jest możliwy do uzyskania, decyduje charakter okoliczności powoływanych przez wykonawcę. Jeżeli są one obiektywnie możliwe do stwierdzenia w postaci zaświadczeń, informacji wytworzonych przez podmioty niezależne od wykonawcy, to wówczas taki dokument będzie miał walor dowodowy wykraczający poza samą treść wyjaśnień wykonawcy (np. zaświadczenie o zwolnieniu podmiotowym, uzyskanych upustach od dostawców, i inne wpływające na cenę). Jeżeli natomiast okoliczności, jakie przywołuje wykonawca w wyjaśnieniach dotyczą wyłącznie założeń przyjętych do kalkulacji ceny, wówczas trudno jest oczekiwać od wykonawcy, aby posiadał i przedłożył dowody mające inny walor niż oświadczenie własne wykonawcy.

Nowy ciężar dowodu ws. rażąco niskiej ceny >>

Opinia prawna UZP w sprawie wybranych aspektów dotyczących badania rażąco niskiej ceny w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r.

Źródło: Informator UZP Nr 2/2015, www.uzp.gov.pl