Jeden z wykonawców w przetargu na dostawę urządzeń łączności satelitarnej, złożył wykaz dostaw składający się z ośmiu pozycji. Niektóre z nich, zostały zakwestionowane przez zamawiającego. W konsekwencji, zamawiający wystąpił do wykonawcy z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie wymienionych pozycji. W odniesieniu do ostatniej pozycji wykazu dostaw wykonawca do oferty załączył list intencyjny w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. List intencyjny miał pełnić rolę zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia odwołującemu niezbędnych zasobów.

W dniu 22 listopada 2013 r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia oświadczenia podmiotu trzeciego o brakujące elementy oraz złożenia przedmiotowego oświadczenia w oryginale. Zdaniem zamawiającego zobowiązanie podmiotu trzeciego nie zawierało danych m.in. o zakresie dostępnych zasobów innego podmiot oraz nie określało charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.

W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przedstawił uzupełniający list intencyjny z tłumaczeniem dokumentu w formie oryginału. Do tego dołączono propozycję/ofertę sporządzoną w języku angielskim bez podpisu i tłumaczenia. Zamawiający uznał, że dokument jest zbyt ogólny oraz nie został w całości przedstawiony w języku polskim i podpisany. Wykonawca w konsekwencji został wykluczony jako niespełniający warunków udziału w postępowaniu. Sprawa trafiła do KIO.

KIO uznała, iż zarzut nieprawidłowego wykluczenia odwołującego z postępowania nie zasługiwał na uwzględnienie. Izba podkreśliła, że obowiązek wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia określone warunki udziału w postępowaniu, spoczywa zawsze na podmiocie zainteresowanym udziałem w przetargu. Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o domniemania i przypuszczenia.

Decydujące znaczenie, w kwestii czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, miała ocena dostawy ujętej w punkcie ostatnim wykazu dostaw znajdującego się w ofercie Odwołującego. Zgodnie z art. 26 ust. 2b p.z.p. wykonawca może przecież polegać na potencjalne podmiotów trzecich. Jednak w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, to wykonawca musi udowodnić, że dysponowanie tymi zasobami ma charakter rzeczywisty i może to uczynić przedstawiając pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołujący załączył do oferty list intencyjny.

Jednak, pierwszy z listów intencyjnych był bardzo lakoniczny w swej treści. Drugi list intencyjny przedstawiony na skutek wezwania zamawiającego, choć zawierał więcej elementów, to w zakresie charakteru stosunków łączących Odwołującego i podmiot udostępniający oraz sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu dokument ten odwołuje się do załącznika, który przedstawiony został bez podpisu w języku angielskim.

Na podstawie nieprzetłumaczonego załącznika można tylko domniemywać charakteru zobowiązania. Zamawiający dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może jednak domniemywać.

W ocenie Izby nic nie stało na przeszkodzie, aby razem z drugim listem intencyjnym złożyć własne oświadczenie i uzupełnić je oświadczeniem woli podmiotu trzeciego. Samo oświadczenie wykonawcy nie może zastąpić oświadczenia woli podmiotu trzeciego, z którego niezbicie będzie wynikało, że podmiot ten decyduje się "wspomóc" wykonawcę przy warunkach, których spełniania sam wykonawca nie może udowodnić. W sytuacji kiedy wykonawca nie uzupełnił dokumentu na wezwanie, nie może oczekiwać, że po raz drugi będzie wezwany do uzupełnienia tego samego dokumentu w tym samym zakresie.

Wyrok KIO z dnia 21 lutego 2014 r. (KIO 238/14)

Źródło: LEX Zamówienia Publiczne