Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy zostali ustawowo zobowiązani do przedkładania zamawiającym dokumentów o braku powiązań kapitałowych bądź o uczestnictwie w grupie kapitałowej wraz z listą podmiotów tworzących tę grupę. Z uwagi na to, że obowiązek składania powyższych oświadczeń wynika wprost z ustawy, zatem nie jest uwarunkowany decyzją zamawiającego, dokumentom tym nie można przypisać statusu oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., co w konsekwencji oznacza, że nie są one objęte treścią rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Autonomiczny charakter oświadczeń, które muszą składać wykonawcy, sprawia, że zamawiający nie może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie złożył właściwego oświadczenia. Konsekwencje braku złożenia (uzupełnienia) listy podmiotów z grupy kapitałowej lub informacji o nieuczestniczeniu w grupie, na wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., określa natomiast art. 24b ust. 3 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d p.z.p.

Opinia UZP w sprawie charakteru prawnego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz konsekwencji nieuzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Źródło: www.uzp.gov.pl