W dniu 22 października 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Nowelizacja, która stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, została opublikowana 6 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 229, poz. 1494. Ustawodawca przewidział 14–dniowy termin vacatio legis, co oznacza, że ustawa wejdzie w życie 21 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w uchylonej ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych wprowadzono zapis, iż do 1 stycznia 2012 r. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, może nastąpić w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Uchwalona ustawa zmienia brzmienie pkt 4 na „osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury, albo nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy”.
Wprowadzona nowelizacja jest wykonaniem obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt K 35/99 (Dz. U. Nr 109, poz. 1165), zgodnie z którym art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.), w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym - kobietą, w razie nabycia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym pracownikiem samorządowym - mężczyzną, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o pracownikach samorządowych. zawiera jednak analogiczne rozwiązanie w analizowanej kwestii jak ustawa o pracownikach samorządowych z 1990 r. i co za tym idzie, to ustawa o pracownikach samorządowych jest objęta projektowaną nowelizacją.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad