Rozporządzenie zmieniające nowelizuje odnośnik nr 3 zawarty w § 1 zmienianego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 32). Zgodnie z tym paragrafem zmieniane rozporządzenie określa procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniach Komisji Europejskiej odnoszących się do wymagań dotyczących ekoprojektu, oraz sposób oznakowania tych wyrobów. Konieczność zmiany odnośnika wskazującego na rozporządzenia Komisji Europejskiej wynika z obowiązku dostosowania prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej, gdyż od momentu wydania rozporządzenia z 2010 r., tj. od dnia 17 grudnia 2010 r. – Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenia wykonawcze w ramach dyrektywy 2009/125/WE ustanawiające ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Nowelizacja zmienia też odesłanie zawarte w § 2 ust. 1 zmienianego rozporządzenia poprzez wskazanie, iż jego przepisy stosuje się do wyrobów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547). Poprzednie rozporządzenie, do którego zawarte było odesłanie, zostało uchylone.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. poz. 394), opublikowane w dniu 27 marca 2014 r.