W związku ze zmianą stawek podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r., a także, przewidzianą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2913, możliwością wprowadzania w latach następnych ewentualnych dalszych podwyżek stawek tego podatku, zasadne stało się wprowadzenie większej elastyczności w zakresie zapisywania stawek podatkowych w kasach rejestrujących. Utrzymane zostało jedynie przyporządkowanie do ograniczenia literowego "A" stawki podstawowej, którą zgodnie z nową definicją jest stawka 22% lub stawka, która w okresie wskazanym w ustawie ma zastosowanie w jej miejsce. Literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.
Dla starszych grup kas, gdzie liczba przewidzianych w konstrukcji kasy grup podatkowych jest mniejsza niż siedem oraz dla wszystkich typów kas w okresie 5 miesięcy od dnia zmiany stawek podatkowych, dopuszczono możliwość zastosowania dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 252, poz. 1694) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line