Rada Ministrów w dniu 17 sierpnia 2010 r. wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 153, poz. 1028)
Nowelizacją ma na celu przyznanie prawa do zasiłku powodziowego na cele edukacyjne osobom poszkodowanym w niedawnych powodziach m.in. na Dolnym Śląsku. Wprowadzone zmiany powodują rozszerzenie katalogu osób, którym przysługuje zasiłek, również na dzieci realizujące w roku szkolnym 2010/2011 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a także na uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do szkół wszystkich typów, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Warunkiem udzielenia zasiłku nadal będzie zakwalifikowanie rodzin uczniów do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej do 6000 zł, jednak dotyczyć będzie ogólnie powodzi w 2010 r., a nie jedynie z maja i czerwca 2010 r. (znowelizowany § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, Dz. U. Nr 95, poz. 612 ze zm.).
Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 7 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad