Jest ono wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 4 ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmienionej nowelizacją z 29 października 2010 r. Nowe przepisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiana przepisów rozporządzenia ma ułatwić zakładom aktywności zawodowej realizację funkcji modernizacyjnych oraz umożliwić rozwój i inwestowanie w nowoczesne technologie. Projekt rozszerza katalog wydatków zakładu aktywności zawodowej, możliwych do sfinansowania przez PFRON, m. in. o koszty składek należnych od pracodawcy na FGŚP naliczonych od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, pracowników wchodzących w skład personelu zakładu, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpraw emerytalnych i pośmiertnych oraz nagród jubileuszowych, a także o koszty szkoleń pracowników wchodzących w skład personelu zakładu i wymiany maszyn i urządzeń w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl