Dotychczas zakaz stadionowy był często obchodzony przez chuliganów. Nowelizacja kodeksu karnego ma spowodować, że zakaz ten będzie faktycznie eliminował prowodyrów zamieszek z udziału w imprezach sportowych.

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1707). Celem nowelizacji jest uelastycznienie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Co ciekawe złagodzeniu regulacji po stronie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, towarzyszy pewne zaostrzenie regulacji karnych. Otóż nowelizacja art. 41b Kodeksu karnego wprowadziła nowy model środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. W porównaniu z obecnie obowiązującym rozwiązaniem nowy środek karny nie ma już obejmować wszelkich imprez masowych, lecz wyłącznie imprezy określone lub określonego rodzaju. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma, zdaniem projektodawców, zlikwidować obecnie występujący problem niedookreśloności i egzekwowania zakazu wstępu na imprezę masową w sytuacji, gdy imprezy takie są organizowane powszechnie (codziennie w każdym mieście).

Podobnie jak w obecnej regulacji środek ten jest co do zasady fakultatywny. Jednakże przewidziano też możliwość użycia go jako środka obligatoryjnego w wypadku, gdy przewiduje to określona ustawa. Póki co tą ustawą pozostaje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

Orzekając ten środek karny, sąd będzie również mógł fakultatywnie dodać do niego jedną z dwóch dolegliwości:

1) zakaz zbliżania się do określonych miejsc odbywania imprez masowych. W tym przypadku sąd może albo zakazać zbliżania się skazanego do określonych miejsc odbywania imprezy masowej albo połączyć ten zakaz z dozorem elektronicznym;

2) obowiązek stawiennictwa w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji.

Proponowane wyżej dodatkowe dolegliwości związane z zakazem stadionowym mają na celu uczynić go bardziej skutecznym niż ma to miejsce obecnie.

Znowelizowany art. 41b § 1 k.k. wprowadza także możliwość orzekania zakazu wstępu na imprezę masową wobec sprawców występku o charakterze chuligańskim. Chodzi tu o osoby, których udział w imprezie masowej zagraża dobrom prawnie chronionym, nawet jeżeli popełniony przez nich czyn nie był związany z imprezą masową. Zmiana ta ma być narzędziem walki z grupami kibiców, którzy ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego poza stadionem.

Ponadto w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia proponuje się rozszerzenie katalogu wykroczeń, za popełnienie których w związku z imprezą masową stosowany jest tryb przyspieszony (art. 90 § 3 pkt 1 k.p.s.w). Chodzi tu o czyn z art. 50a Kodeksu wykroczeń, czyli posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym. To samo dotyczy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, gdzie proponuje się rozszerzenie katalogu czynów karalnych, określonych w art. 1 § 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, również o to samo wykroczenie. W obu przypadkach zamierzeniem jest zwiększenie skuteczności rozpoznawania i karania sprawców takiego wykroczenia.

Daniel Wojtczak

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK