Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381) wprowadza szereg zmian w zakresie prowadzenia postępowania sądowego tj. przede wszystkim znosi odrębność w zakresie rozpoznawania spraw gospodarczych oraz porządkuje regulacje dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym. Celem ustawodawcy jest również przyspieszenie egzekucji. Służyć ma temu przede wszystkim kilkukrotne podwyższenie wysokości grzywien za utrudnianie prowadzenia czynności egzekucyjnych oraz zwiększenie uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu egzekucyjnym. Będą oni upoważnieni do rozstrzygania kwestii zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej oraz do dokonywania czynności procesowych w ramach procedury wyjawienia majątku.
Ustawa znowelizuje również przepisy Kodeksu karnego, wprowadzając karalność niszczenia komorniczych znaków zajęcia. Po wejściu w życie omawianych przepisów za tego rodzaju czyn grozić będzie nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Oprac.: Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line