Dla oceny podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania istotne znaczenie ma okoliczność, że określona informacja mająca rzeczywisty, realny wpływ na wynik tego postępowania jest obiektywnie niezgodna z rzeczywistością. Istotne jest także ustalenie czy zamawiający mógł ocenić prawdziwość złożonych informacji. Natomiast, bez znaczenia dla oceny podstaw wykluczenia są przyczyny złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych informacji.
Izba zwraca uwagę, że zamawiający w sytuacji wątpliwości co do spełnienia przez danego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, jak również w przypadku stwierdzenia nieścisłości w treści złożonych dokumentów, może wezwać wykonawcę do złożenia nowych dokumentów, bądź też wyjaśnienia dokumentów już złożonych.
(KIO 760/12).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line