1 lipca opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 117, poz. 783, dalej jako rozporządzenie). Dotychczasowa regulacja przyznawała w § 8 ust. 1 prawo do zasiłku powodziowego dzieciom realizującym w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wymogiem otrzymania zasiłku było zakwalifikowanie do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł, w związku z powodzią w maju 2010 r. Po zmianie zakres osób upoważnionych do zasiłku powodziowego obejmie także osoby poszkodowane w czerwcowych powodziach. Pozostałe regulacje nie uległy zmianie: wysokość zasiłku wynosi 1000 zł, a podstawą do wypłacenia zasiłku przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta jest uprzednio sporządzona lista uprawnionych uczniów.

Patryk Ciurak
Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad