Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, rachmistrze spisowi, za realizację obchodu przedspisowego, otrzymają wynagrodzenie w postaci ryczałtu wysokości 200 zł za dokonanie obchodu. Stawka za poprawnie wypełniony formularz spisowy – w badaniu pełnym – wyniesie 3 zł, natomiast w badaniu reprezentacyjnym – 10 zł. Zakłada się przy tym, że rachmistrze spisowi odwiedzą 20% wylosowanych mieszkań w badaniu reprezentacyjnym oraz 10 % w badaniu pełnym. Osobne stawki przewidziano dla ankieterów statystycznych. Za udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii przewidziano wynagrodzenie 500 zł za cały okres działania call-center, podczas gdy za umawianie rachmistrzów spisowych na dokonanie wywiadów u respondentów - ryczałt w kwocie 350 zł. Za poprawnie wypełniony formularz spisowy ankieter otrzyma, podobnie jak rachmistrz, 3 zł.
Oprócz wspomnianych wyżej wynagrodzeń przewidziano przyznawanie dodatków spisowych oraz nagród za realizację kolejnych etapów spisu dla szczególnie zaangażowanych pracowników. Wysokość dodatku wahać się będzie od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku. Średni dodatek dla GUS wynosić będzie zatem ok. 1500 zł miesięcznie, dla WBS ok. 1200 zł miesięcznie, a dla GBS – ok. 1000 zł miesięcznie, przy czym przewidziano przyznawanie ok. 10100 dodatków miesięcznie (wymiar miesięczny dodatku zależny będzie od okresu funkcjonowania biura spisowego). W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych dodatek spisowy przyznawany będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu. Natomiast wysokość nagród będzie wielokrotnością wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a przy ich przyznawaniu będzie się brało pod uwagę zakres wykonywanych zadań i stopień odpowiedzialności oraz inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie prac spisowych.
Powyższe stawki zostały zamieszczone w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia i nie są stawkami wiążącymi. Stosowna informacja na temat stawek zostanie dopiero opublikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
(Dz. U. Nr 239, poz. 1595).

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad