Dodatek zagraniczny to dodatek za służbę w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefę działań wojennych, lub na terytoriach państw lub ich części, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60(a) ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Dodatek zagraniczny przysługuje w wysokości 90% uposażenia bazowego. Jest on wypłacany z dołu w wysokości 1/30 wymiaru za każdy dzień służby we wskazanych państwach lub ich częściach, najpóźniej w terminie płatności uposażenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym ustalono jego wymiar. Nowy dodatek został wprowadzony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line