Nowe rozporządzenie usuwa wymóg przekazania uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. Innymi słowy, dyrektor szkoły nadal będzie miał obowiązek przekazania uchwały kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę, jednak nie będzie to ograniczone już terminem. Więcej>>>