Tekst nowej dyrektywy określa podstawowe reguły definiowania przestępstw i karania przemytników oraz wprowadza wspólne zasady ochrony ofiar i zapobiegania przestępstwom. Rozszerza pojęcie wyzysku, zdefiniowane w decyzji ramowej Rady nr 2002/629/WSiSW w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. U. UE. L. 02.203.1), którą zastąpi, dając tym samym ochronę szerszej grupie osób. Pomoc obejmie ofiary przestępstw na tle seksualnym, przymusowej pracy, handlu organami, nielegalnej adopcji i przymusowych małżeństw.
Nowe przepisy przewidują między innymi:
- określenie wysokości kar na nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności, a w szczególnie drastycznych przypadkach nie mniej niż 10 lat pozbawienia wolności. W efekcie państwa członkowskie nie mogą ustanowić kar o niższym wymiarze, niż te określone w dyrektywie.
- karanie podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo i usiłowanie jego popełnienia.
- odstraszające kary dla osób prawnych (organizacji) zaangażowanych w przestępstwo. Przewidziane są grzywny lub inne kary, jak czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacja sądowa, pozbawienie prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej.
- zajęcie i konfiskatę narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstw przez właściwe organy.
- wzmocnioną ochronę ofiar.
Ponadto w celu bardziej skutecznego zapobiegania handlu ludźmi i zwalczania tego procederu państwa członkowskie powinny rozważyć podjęcie środków zmierzających do uznania za przestępstwo czynów polegających na korzystaniu z usług stanowiących formę wyzysku.
Jeśli przepisy zostaną przyjęte państwa członkowskie będą miały dwa lata na wprowadzenie ich w życie.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: http://www.europarl.europa.eu, stan z dnia 14 grudnia 2010 r.