Wykaz przedmiotów

Z wykazu przedmiotów opłaty skarbowej została usunięta opinia potwierdzająca, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska. Obecnie przedstawianie takiej opinii przez podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin nie jest wymagane.

Z wykazu przedmiotów opłaty skarbowej usunięte zostało także zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, wydawane na podstawie przepisów o ochronie roślin. Zmiana ma charakter porządkowy. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania - stawki opłat za decyzje w sprawach środków ochrony roślin określone w ust. 27 w części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - nie były stosowane.

Nowe stawki opłaty skarbowej

Określone zostały także nowe stawki opłaty skarbowej. I tak, z tytułu dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków opłata została utrzymana na dotychczasowym poziomie (1135 zł). Podobnie na dotychczasowym poziomie została utrzymana stawka za wpis do rejestru w przypadku podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (616 zł). Jednak w przypadku wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przyjęto wysokość opłaty w kwocie (220 zł).

Uregulowano również wysokość opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, a także prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Przyjęto, że wysokość opłaty pobieranej za dokonanie wpisu będzie taka sama jak w przypadku analogicznego wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Opłaty za decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz w sprawie zmiany zakresu wydanego upoważnienia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie tj. odpowiednio 5.000 zł i 1.000 zł. Obecnie wysokość tych opłat jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 99, poz. 833).

Wprowadzono także opłatę skarbową za czynności w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania ocen lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin w kwocie 1.000 zł oraz opłaty za zmianę zakresu tego upoważnienia w kwocie 500 zł. Powyższe kwoty zostały określone na podstawie kalkulacji kosztów związanych z udzieleniem i zmianą przedmiotowego upoważnienia.

Zmienione przepisy wejdą w życie 27 kwietnia 2013 r.

Opracowanie: Michał Malinowski,