Formalny początek prac nad projektem budżetu państwa na rok 2011 określa obowiązujące od 19 marca rozporządzenie Ministra Finansów z 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245). Zgodnie z § 3 rozporządzenia materiały do projektu budżetu przeznaczone dla Ministra Finansów opracowują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie na podstawie rozpatrzonych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa i wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych.
W stosunku do poprzedniego obowiązującego rozporządzenia z 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (Dz. U. Nr 80, poz. 673) nowa regulacja uwzględnia przede wszystkim zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), a w szczególności konieczność wyodrębnienia budżetu środków europejskich. Dlatego też w rozporządzeniu wprowadzono nowe wzory formularzy służące planowaniu kwot wydatków przez poszczególnych dysponentów w zakresie budżetu środków europejskich. Ograniczeniu z 19 do 15 uległa za to liczba formularzy służących prezentacji danych na etapie planów rzeczowych (RZ) zadań realizowanych ze środków budżetowych. Zmianie uległ też termin opracowania i przedłożenia Ministrowi Finansów wzorów "RZ". Poprzednie 4 noty budżetowe określały ten termin mniej więcej na drugą połowę czerwca danego roku budżetowego. Teraz dysponenci budżetowi mają czas do 31 marca 2010 r.
W rozporządzeniu po raz pierwszy określono sposób, tryb i terminy przygotowania materiałów dotyczących Wieloletniego Planu Finansowego Państwa według wzorów formularzy WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3 oraz instrukcji sporządzania planów finansowych w dodatkowym rozdziale 7 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” załącznika dotyczącego szczegółowych zasad opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line