Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza regulację, zgodnie z którą za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami którzy wytwarzają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, jeżeli wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego. U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.
Zmiany w ustawie o PIT wprowadza ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr. 120, poz. 690), która wejdzie w życie 25 czerwca 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line