Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w brzmieniu na 1 stycznia 2012 r. uniemożliwia przekształcenie PFRON, przejęcie obowiązków Funduszu przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1061) wydłużone zostaje o 3 lata vacatio legis dla przepisów, które w zasadniczym stopniu zmieniają ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a które zmierzają m.in. do przekształceń PFRON.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zadania realizowane przez oddziały PFRON miały stać się zadaniami marszałków województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim. Obecnie jednak realizacja przepisów ustawy nie jest możliwa gdyż oddziały nie realizują zadań własnych, a jedynie jako jednostki organizacyjne Funduszu realizują zadania, czynności zlecone przez zarząd Funduszu na podstawie wewnętrznych regulacji oraz pełnomocnictw. W efekcie marszałkowie z mocy ustawy przejęliby pracowników, bez zadań, majątku oraz dodatkowego finansowania kosztu ich zatrudnienia. Tym samym ewentualne wdrożenie przepisów ustawy skutkowałoby nieracjonalnym obciążeniem samorządów województw kosztem zatrudnienia ok. 300 osób, przy jednoczesnej konieczności zatrudnienia nowych pracowników do obsługi tych zadań Funduszu, które na podstawie wewnętrznych regulacji i pełnomocnictw realizowały oddziały. Ustawodawca nie określił ponadto szczegółowych uregulowań (harmonogramu oraz sposobu i trybu przekazania) związanych z przekazaniem mienia oddziałów na rzecz Skarbu Państwa m. in. sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania, licencji informatycznych oraz dokumentacji.
Okazuje się także, że przepisy ustawy zawierają szereg nieprecyzyjnych i niejednoznacznych sformułowań budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. W przepisach pojawia się wiele luk prawnych niosących za sobą niebezpieczeństwo braku podstaw prawnych dalszych działań związanych z przekształceniem Funduszu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2011 r.