Złagodzenie formalności wynika z rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 298, poz. 1770). Wprowadzone zmiany modyfikują obowiązek dołączenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczenia o dochodzie i zaświadczenia o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego, wprowadzając możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego ww. stany. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line