Wśród najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu MEN znalazło się zwiększenie zakresu kompetencji organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze, czyli przede wszystkim gmin, a także innych j.s.t. Będą one mogły zakładać oraz likwidować filie placówek bez konieczności uzyskiwania, jak to miało miejsce dotychczas, wniosku dyrektora w tej sprawie.
W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii obowiązkowo będzie musiała istnieć szkoła: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W konsekwencji ośrodek, który nie spełni tego wymogu, będzie mógł istnieć tylko do końca sierpnia 2012 roku.
Rozporządzenie wprowadza też zasadnicze zmiany w zasadach realizacji zadań przez niektóre z placówek (m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Zespół do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej, którego powoływanie i zasady funkcjonowania kompleksowo regulują nowe przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej, opracowywać będzie indywidualne programy dla każdego wychowanka. Wychowankowie będą mieli też zapewnione zajęcia na świeżym powietrzu, zgodnie z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich, a placówki będą zobowiązane do organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia wychowanków.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) wchodzi w życie 1 września 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad