Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. Nr 58, poz. 558) wynika z uchwalonej 9 czerwca 2011 r., ale jeszcze nie ogłoszonej ustawy o zmianie ustawy o VAT (druk sejmowy nr 4201).
Ustawa nowelizująca wprowadziła szereg zmian dostosowujących przepisy podatku VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 2011.77.1), które związane są przede wszystkim ze zdefiniowaniem pojęcia siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwykłego miejsca pobytu.
W konsekwencji także resort finansów, chcąc dostosować przepisy wykonawcze do zmian ustawowych, zaproponował zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego podmiotów świadczących na terytorium Polski wyłącznie usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Zwolnione z obowiązku rejestracyjnego podmioty będą jednak musiały skorzystać ze szczególnej procedury przewidzianej rozdziałem 7a dodanym do ustawy o podatku od towarów i usług ww. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (druk sejmowy nr 4201).
Przypomnijmy, że szczególna procedura, o której mowa, dotyczyć ma podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczą te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadają stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego. Przewiduje ona możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT tych podatników oraz uproszczonego rozliczania podatku w odniesieniu do świadczonych przez nich wskazanych wyżej usług. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest niekorzystanie przez tych podatników z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
Wcześniej podatnik będzie musiał jednak złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z tej procedury do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie internetowej ministerstwa finansów. Następnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nada takiemu podatnikowi numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego usług na terytorium kraju i potwierdzi jego zidentyfikowanie jako "podatnika VAT - przewozy okazjonalne". Tak zidentyfikowany podatnik będzie obowiązany drogą elektroniczną składać do urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, zawierające m.in. numer identyfikacyjny, numer rejestracyjny autobusu, liczbę przewożonych osób i wartość świadczonych tym autobusem na terytorium kraju usług bez podatku, ogółem wartość świadczonych usług bez podatku, stawkę podatku oraz całkowitą kwotę podatku należnego, za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Projektowane zmiany rozporządzenia mają wejść razem z nowelizacją ustawy o VAT, tj. z dniem, 1 stycznia 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 czerwca 2011 r.