Poszerzeniu ulegnie zakres zastosowania przepisów k.p.c. o postępowaniu uproszczonym, uważanym za skuteczny i przystępny środek dochodzenia roszczeń. W postępowaniu tym będą rozpatrywane roszczenia wynikające m.in. z umów, rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiot sporu nie przekracza kwoty 20 tys. zł. (dotychczas było to 10 tys. zł).

Zapewnieniu skuteczniejszego zabezpieczenia roszczeń ma służyć poszerzenie kompetencji sądu działającego z urzędu w ramach postępowania zabezpieczającego. Z urzędu mają być wpisywane do ksiąg wieczystych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czynności prawne dokonane wbrew takim zakazom będą nieważne z mocy prawa.

Wydłużony zostanie – z jednego do dwóch miesięcy - termin, w którym co do zasady będzie upadać zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Upadek zabezpieczenia w postaci m.in. zajęcia nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego czy też ustanowienia zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym ma następować nie po dwóch tygodniach, lecz po miesiącu bezczynności uprawnionego po uprawomocnieniu się orzeczenia uwzględniającego jego roszczenie. Zmiany w terminach mają przeciwdziałać sytuacjom, w których zabezpieczenie upada z mocy prawa jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

W celu jasnego sprecyzowania momentu, od którego liczony jest bieg termin upadku zabezpieczenia, ustalono, że w przypadku wniesienia środka odwoławczego będzie on liczony od uprawomocnienia się orzeczenia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia.

Kolejna zmiana ma zwiększyć skuteczność stosowania skargi pauliańskiej. Wprowadzana jest możliwość żądania od dłużnika ujawnienia informacji o czynnościach prawnych dokonanych odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz osób trzecich w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających wszczęcie egzekucji, w wyniku których dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż dotychczas.

Wprowadzająca powyższe zmiany ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) nowelizuje w tym zakresie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Nowe rozwiązania mają znaleźć zastosowanie w postępowaniach wszczętych po tej dacie.