Ustawa zmienia przepisy 22 ustaw. Nowelizacja obejmuje m.in. wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego (do dnia 30 września zamiast do 31 marca); likwidację obowiązku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców do spraw bhp w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy; skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie społeczne rolników z 10 do 5 lat (także terminu zwrotu nadpłaconych lub nienależycie opłaconych składek); wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości (do 31 stycznia zamiast do 15 stycznia); wprowadzenie obowiązku informowania ministra właściwego do spraw gospodarki przez sąd rejestrowy o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego; zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek ubezpieczeniowych.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line