Na zasadzie praw nabytych, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej ulgi było udzielenie kredytu do końca 2006 r. Prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. W 2010 r. kwota ta wynosiła 264 810 zł (w 2008 r. - 212 870 zł, w 2009 r. – 243 460 zł).
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. Nr 95, poz. 1089) w roku 2011 przysługująca kwota odliczeń nie może przekroczyć 325 990 zł.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line