Uchylono art. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zawierający normy kolizyjne dotyczące zatrudniania obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców wykonujących działalność o charakterze międzynarodowym. Obecnie kwestie te unormowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 4.7.2008 r. str. 6).