W przypadku zwrotu objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów akcyzowych do składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego, dokument dostawy wystawiał będzie podmiot, do którego wyroby te mają zostać zwrócone. Dwa egzemplarze tego dokumentu przekazywane będą następnie podmiotowi, który zwrotu dokonuje, celem dołączenia jednego z nich do wysyłanych wyrobów. Rozwiązanie takie ma służyć uniknięciu sytuacji, gdy zwrot wyrobów następowałby bez wiedzy dostawców i w przypadku odmowy ich przyjęcia wyroby te musiałyby być znowu transportowane do podmiotu, który chciał dokonać zwrotu.

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy nie będzie już wymagana zgoda naczelnika organu urzędu celnego na wystawienie jego duplikatu. Podmiot, który dokument utracił, będzie musiał zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu celnego i zwrócić się z wnioskiem do jego wystawcy o wydanie duplikatu utraconego egzemplarza.

Uproszczone zostały przepisy dotyczące danych wpisywanych do ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych. W związku z tym, że szczegółowe dane dotyczące tych wyrobów znajdują się w dokumentach dostawy, zakres danych wpisywanych do ewidencji ograniczono do niezbędnego minimum. W przypadku, gdy ilość zużytych wyrobów ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający wprowadzono także możliwość wpisywania do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, a nie jak dotychczas codziennie. Wcześniej jednak należy zweryfikować tę ilość podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.

Możliwość porównania ilości wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego z ilością dostarczoną podmiotowi zwracającemu ma umożliwić wprowadzenie zasady, że dla określenia tej ilości powinny być stosowane takie same jednostki miary i parametry.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075) obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line