Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 13/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP poz. 9) dalej jako: Zarządzenie, rozrachunki międzybankowe w złotych przeprowadzane są przez:

1) Narodowy Bank Polski:

a) w Centrali NBP w systemie SORBNET2 na zasadach określonych w rozdziale 2 lub 5 Zarządzenia oraz w Umowie o systemie SORBNET2,
b) w oddziałach okręgowych NBP prowadzących rachunki banków w złotych na zasadach określonych w rozdziale 4 Zarządzenia oraz w umowie rachunku bankowego, zawartej pomiędzy NBP a bankiem,

2) pozostałe banki prowadzące rachunki innych banków w złotych na zasadach określonych w rozdziale 4 lub 5 Zarządzenia oraz w umowach zawartych pomiędzy tymi bankami.

Rozrachunki międzybankowe w walucie euro przeprowadzane są przez:

1) Narodowy Bank Polski w systemie TARGET2-NBP, na zasadach określonych odpowiednio w rozdziale 3 lub 5 Zarządzenia oraz w Umowie o systemie TARGET2-NBP,
2) pozostałe banki prowadzące rachunki innych banków w euro na zasadach określonych w § 20 Zarządzenia oraz w umowach zawartych pomiędzy tymi bankami.

Grzegorz Biedak

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP