Nowelizacja ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) określa reguły, jakie mają obowiązywać przy autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji takiej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. O takim uprawnieniu osoba udzielająca informacji powinna być uprzednio poinformowana.

Autoryzacja wypowiedzi powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Na drodze porozumienia będzie można jednak określić inne terminy. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Jednocześnie jako dokonanie autoryzacji nie należy rozumieć takich czynności, jak zmiana kolejności wypowiedzi w tekście, zaproponowanie nowych pytań czy przekazanie nowych pytań lub odpowiedzi.

Publikacja dosłownie cytowanej wypowiedzi bez umożliwienia dokonania jej autoryzacji będzie zagrożona karą grzywny, chyba że publikowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.

Z ustawy znika przepis wskazujący, że obowiązkiem pracowniczym dziennikarza jest realizowanie ogólnej linii programowej redakcji. W zamian pojawia się prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli podporządkowanie się takiemu poleceniu oznaczałoby publikację łamiącą zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie mógł także odmówić publikacji materiału prasowego w przypadku wprowadzenia do niego zmian wypaczających sens i wymowę wersji materiału przez niego przygotowanego.

Powyższe zmiany są wprowadzane na podstawie ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 2173) i wchodzą w życie 12.12.2017 r.