W związku z uchwaloną 29 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), wzory deklaracji oraz zeznań podatkowych wymagają aktualizacji. Od dnia 1 września identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT jest PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem jest NIP. W świetle powyższych zmian na drukach podatkowych składanych przez podatników podatku PIT zostały wprowadzone nowe standardy w zakresie danych identyfikacyjnych (identyfikator podatkowy) oraz danych adresowych (podatnik będzie zobowiązany do podania aktualnego miejsca zamieszkania).
W projekcie rozporządzenia, o którym mowa powyżej, resort finansów opracował zmiany we wzorach:
1. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
2. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego(PIT-16A),
3. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A),
4. informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A),
5. informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B),
6. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
7. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., ale do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2011 r.