W dniu 12 listopada 2010 r. Minister Ochrony Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat, jakie mogą pobierać organy administracji, w tym jednostki samorządu terytorialnego, za udostępnienie informacji o środowisku, współczynniki różnicujące wysokość opłat, sposób ich naliczania oraz terminy i sposób uiszczania. Opłaty pobierane są za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

Za wyszukanie informacji pobiera się opłatę 5 zł; wyszukanie więcej niż dziesięciu dokumentów powoduje zwiększenie tej opłaty zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w rozporządzeniu. Skanowanie dokumentów podlega opłacie 0,10 zł za stronę, podczas gdy za wykonanie wydruku lub kserokopii A4 osoba zainteresowana winna zapłacić 0,15 zł za stronę czarno-białą bądź 1,5 zł za stronę kolorową. Większe formaty udostępnianych dokumentów pociągają za sobą odpowiednie zwiększenie opłaty.

W przypadku udostępniania danych w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. W przypadku innych nośników danych organ, za zgodą wnioskującego, może nabyć odpowiedni nośnik i kosztem jego zakupu obciążyć wnioskującego.

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłat. Można tego dokonać poprzez wpłatę do kasy bądź na rachunek bankowy właściwego organu administracji. Możliwe jest też opłacenie przy odbiorze przesyłki.

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 listopada 2010 r. W tym samym dniu traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 778).

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad