Zgodnie z nową treścią W art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873), do którego odwołuje zmieniona definicja organizacji pozarządowych wskazane zostały:
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Nowelizacja obowiązuje ods 12 marca 2010 r., czyli z dniem wejścia w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zmieniającego ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line