Zmiana dostosowała brzmienie załącznika ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) do art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U.UE.L.09.243.1), który określa stawki opłaty i zwolnienia od opłat w zakresie dotyczącym wiz.

Z dotychczasowej stawki opłaty skarbowej za wydanie wizy przez komendanta placówki Straży Granicznej dla jednej osoby wyodrębniona została niższa stawka opłaty za wizę wydawaną dzieciom w wieku od 6 do 12 lat. W konsekwencji dzieci poniżej 6 roku życia w dalszym ciągu są zwolnione z opłaty skarbowej. Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat stawka opłaty skarbowej wynosi równowartość 35 euro, a dla pozostałych osób równowartość 60 euro.

Zmianie uległ również sposób przeliczania równowartości euro za wydane wizy. Dotychczas przeliczenie równowartości euro na złote dokonywane było według średniego kursu ogłaszanego przez NBP dla tej waluty. Obecnie przeliczanie równowartości euro na złote jest dokonywane według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy.

Należy zwrócić uwagę, że przestała obowiązywać stawka opłaty skarbowej za wydanie wizy dla grupy osób, gdyż rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 nie przewiduje wydawania wiz grupowych. Uzupełniona została także grupa podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej za wydanie wizy. Z opłaty zostali zwolnieni przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line