Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 20 maja 2010 r., osoba rozpoczynająca w ciągu roku uzyskiwanie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze była zobowiązana do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji o wyborze opodatkowania na zasadach ryczałtu najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu. Oznaczało to, że rozpoczynający najem, chcąc rozliczyć przychód z tego tytułu w formie ryczałtu, nie mógł w momencie podpisywania umowy najmu przyjąć żadnych pieniędzy (ani zaliczki, ani czynszu za pierwszy miesiąc). Przyjęcie należności odbierało prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku najmu czy dzierżawy.
Na podstawie ustawy z 18 marca 2010 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473) wynajmujący, który dopiero zacznie osiągać przychody z najmu może złożyć oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód, a więc w terminie powstania obowiązku zapłaty pierwszego ryczałtu. Jeżeli wynajmujący przychód taki osiągnął w grudniu to oświadczenie musi złożyć do 31 grudnia.
Do umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawartych przed 20 maja 2010 r. stosuje się jednak przepisy obowiązujące przed dniem nowelizacji. Jeżeli więc wynajmujący podpisał umowę najmu przed 20 maja 2010 r. pobierając jednocześnie przy tym należność, to nie przysługuje mu prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku wynajmowania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line