Proponowane zmiany dotyczą wzoru planu finansowego NFZ oraz sprawozdania z wykonania tego planu. I tak, projekt wprowadza dodatkowe pozycje do pozycji B.2.3 "leczenie szpitalne". Subpozycja B.2.3.1 "programy terapeutyczne (lekowe)" ma zostać rozszerzona o pozycję B.2.3.1.1 "leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi". Wprowadzona ma być także subpozycja B.2.3.2. chemioterapia, w tym B.2.3.2.1 "leki stosowane w chemioterapii". Za takim umiejscowieniem nowych pozycji przemawia fakt, że zarówno programy terapeutyczne jak i świadczenia z zakresu chemioterapii (wraz z lekami w nich stosowanymi) są kontraktowane w ramach świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.
Projekt wprowadza zmianę w zakresie pozycji B.2.14. usuwając dotychczasową subpozycję B.2.14.1 "refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy", a wprowadza 3 nowe subpozycje: "B.2.14.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę", B.2.14.2 "refundacja cen leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy" oraz B.2.14.3 "środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy".
Do planu Funduszu ma też zostać wprowadzona pozycja Bn "Całkowity budżet na refundację", na który składa się suma z pozycji B.2.3.1.1, B 2.3.2.1., B 2.14, B2.16.1. Pozycja te będzie pełnić funkcję informacyjną, tworzoną jedynie w celu wskazania całkowitych środków ujmowanych w planie Funduszu przeznaczonych na refundację.
W pozycjach przychodów planu Funduszu dokonano także zmiany w zakresie pozycji E "stałe przychody". Resort proponuje zrezygnować z obydwu występujących w tej pozycji subpozycji, tj. darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania oraz subpozycji "inne przychody" i stworzyć jedną pozycję E "pozostałe przychody". Za przyjęciem takiego układu przemawia fakt, że pozycja dotycząca darowizn jest zawsze planowana (i wykonywana) w niewielkiej wysokości i nie ma konieczności jej wyodrębniania w planie finansowym, zaś pozycja "inne przychody" i tak z racji swojego zbiorczego charakteru niesie za sobą niewielką ilość informacji.
Dodatkowo wzór planu finansowego oraz wzór rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ ma zostać rozszerzony o część B "dane uzupełniające" oraz o część C "informacje dodatkowe" przedstawiane zbiorczo dla całego Funduszu. Części te zawierać będą informacje z zakresu stanu należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i na koniec okresu oraz informacje o wysokości nakładów inwestycyjnych. Takie uzupełnienie ma pozwolić na prezentację informacji w sposób, który będzie uwzględniał przepisy art. 31 w związku z art. 30 ustawy o finansach publicznych oraz umożliwi pełną analizę sytuacji finansowej NFZ.
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2012 roku, co skorelowane jest z terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).

Opracował: Michał Malinowski, Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 października 2011 r.