28 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235, poz. 1543). Zgodnie z wprowadzoną zmianą, organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Dotychczasowe zastrzeżenia dotyczące ust. 2-4 rozporządzenia zmienianego pozostają w mocy. Jednocześnie rozporządzenie zmieniające zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.
Skreślenie wymagania, aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Eksperci ci jednocześnie winni spełniać pozostałe wymagania określone rozporządzeniem. W dalszym ciągu będzie również możliwość powoływania do komisji ekspertów posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje, którzy jednocześnie są zatrudnieni w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans.
Jak przekonuje MEN, zmiana ta pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad