Obwieszczenie (M. P. Nr 89, poz. 1034) w załączniku nr 2 i 3 określa kwartale stawki ryczałtu od proboszczów i wikariuszy. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930) stawki ryczałtu, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane są w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Obliczone w ten sposób stawki ryczałtu od proboszczów i od wikariuszy Minister Finansów ogłasza w Monitorze Polskim w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwartalne stawki ryczałtu, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. wzrosły o blisko 2,5 proc. w stosunku do tych obowiązujących w 2010 r. I tak przykładowo, proboszcz parafii o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. mieszkańców (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy) zapłacił w tym roku kwartalnie 1341 zł podatku. W roku 2011 ten sam proboszcz zapłaci kwartalnie podatek w wysokości 1374 zł, a więc o 33 zł więcej.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line