Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów terytorialnych, które zgłosiły uwagi do projektów podczas konsultacji społecznych. Podczas konferencji zaprezentowano zmiany w projektach dokonane w wyniku konsultacji. Zmienione projekty trafiły już do uzgodnień międzyresortowych.
Podczas spotkania przedstawiciele samorządów zwracali głównie uwagę na potrzebę wzmocnienia systemu zachęt dla inwestorów, którzy angażowaliby zasoby w budowę mieszkań w ramach społecznego budownictwa mieszkaniowego. Podkreślano konieczność uszczegółowienia kwestii finansowych i fiskalnych. Pozytywnie została oceniona inicjatywa równoległego konsultowania obu projektów założeń ustaw - zmiany są komplementarne, dlatego powinny być przedmiotem równoczesnych prac. Tegoroczna nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania zobowiązuje rząd do przedłożenia do dnia 31 marca 2013 r. zamierzeń w sprawie wprowadzenia od początku 2014 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Oba projekty, nad którymi trwają pracą są przygotowywane jako realizacja tego zobowiązania.
Projekt nowej ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych uwzględnia propozycje zawarte przyjętym 4 marca br. przez Sejm rządowym dokumencie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Uchwalony 30 listopada 2010 r. przez Radę Ministrów dokument jest pierwszym tego typu przyjętym przez rząd w ostatnich 12 latach. Nowa ustawa określać będzie zasady realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w nowej formule dochodzenia gospodarstw domowych do własności lokalu mieszkalnego poprzez umowę najmu. Założenia kompleksowej nowelizacji programu społecznego budownictwa czynszowego (ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) uwzględnia weryfikację zasad adresowania programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, instrumentów wsparcia programu czy kształtowania czynszów w zasobach TBS.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mi.gov.pl, 28 września 2011 r.