Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wzór takiej ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji. Omawiana ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Ewidencja w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego powinna być prowadzona w taki sposób, aby wydruk części lub całości danych zgromadzonych w ewidencji odzwierciedlał dane określone we wzorze ewidencji.

Rozporządzenie wskazuje ponadto, jaką treść należy wpisywać w poszczególnych kolumnach ewidencji. Dla każdego stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji mają być prowadzone oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisu w ewidencji. Wzór ewidencji stowarzyszeń zwykłych zawarty jest w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644) wejdzie w życie 20 maja 2016 r., czyli w tym samym dniu co nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach, która wprowadza m.in. uproszczoną ewidencję stowarzyszeń zwykłych prowadzoną przez organy nadzorujące stowarzyszenia (ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1923). Ewidencja ta będzie co do zasady jawna. Najistotniejsze dane będą udostępniane na stronie internetowej organu nadzorującego. Każdy będzie mieć prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji, natomiast dokumenty złożone do organu nadzorującego będą stanowić akta ewidencyjne, które będą dostępne dla osób mających interes prawny.

Stowarzyszenia zwykłe będą mogły rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Będą one mogły we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.