Zgodnie z projektem, wymóg inwestowania w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku obejmuje przede wszystkim papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne państw członkowskich UE oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska lub przynajmniej jedno z państw członkowskich UE. Ponadto, proponowany katalog obejmuje listy zastawne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą w państwach członkowskich, lokaty terminowe w bankach i instytucjach kredytowych (lub ich oddziałach). W przypadku instytucji kredytowych (i ich oddziałów) wymagane będzie objęcie tych lokat ochroną w ramach oficjalnie uznanego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na prowadzonych przez nie rachunkach.
Projekt przewiduje też wprowadzenie ograniczenia koncentracji aktywów, mające zapewnić niezbędne ze względów ostrożnościowych dywersyfikację inwestycji. Resort finansów proponuje ustalenie limitu inwestycyjnego w wysokości 15 proc. dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego w jednym funduszu lub w kilku funduszach zarządzanych przez to samo towarzystwo. Analogiczny 15 proc. limit zaproponowano dla tytułów uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą w państwie członkowskim.
Z kolei dla lokat terminowych w jednym banku lub oddziale banku zagranicznego, proponuje się ustalenie limitu odniesionego do maksymalnej kwoty środków gwarantowanych, określonych przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Kwota ta jest jednolicie ustalona w poszczególnych państwach członkowskich UE i może być odniesiona także do oddziałów instytucji kredytowych. Analogiczne przesłanki bezpieczeństwa leżą u podstawy propozycji dotyczącej instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. W tym przypadku, limit powinien odnosić się do kwoty, której wypłatę zapewnia oficjalnie uznany system gwarantowania, do którego należy instytucja kredytowa w państwie macierzystym.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 3 października 2011 r.