W dniu 23 marca 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395; dalej jako rozporządzenie).
Nowe wzory dokumentów pozbawiono klauzuli „zastrzeżone”. Tym samym z chwilą wejścia w życie rozporządzenia zniknie obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowaniu informacji gromadzonych informacji. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim potrzebą ograniczenia barier administracyjnych w funkcjonowaniu właściwych organów i ma usunąć ograniczenia i trudności w utrwalaniu gromadzonych informacji, w szczególności na piśmie oraz innych nośnikach informacji.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 21 kwietnia 2011 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469).

Opracowanie: Patryk Ciurak, RPE WKP

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl