System EMCS (Excise Movement and Control System) to komputerowy system mający być wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Unii Europejskiej oraz przemieszczania tych wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. System zastępuje papierowy administracyjny dokument towarzyszący, dołączany do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Uczestnikami Systemu są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej.|
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. Nr 229, poz. 1501) ma pozwolić obsłużyć główne funkcjonalności Systemu, których wdrożenie ma zakończyć się do 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, które powinny być dostarczone do Systemu oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone. Jednocześnie rozporządzenie określa dane, które na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD. Regulacją rozporządzenia objęty został też: sposób komunikowania się podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający, struktura lokalnego numeru referencyjnego, a także warunki i sposób dostarczania przez podmioty danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu EMCS PL.
Zasadnicza część rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line