Wspólnotowy znak towarowy jest objęty ochroną na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje z krajowymi znakami towarowymi. Zgłoszenia do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego są dokonywane w urzędzie ds. wspólnotowych znaków towarowych (OHIM). Od decyzji tego urzędu przysługuje skarga do Sądu.
W przedmiotowej sprawie w styczniu 2004 r. przedsiębiorstwo Handicare Holding BV złożyło w OHIM wniosek o rejestrację oznaczenia graficznego składającego się ze słowa „BEATLE” w charakterze wspólnotowego znaku towarowego dla urządzeń służących do poruszania się (elektrycznych wózków inwalidzkich) przeznaczonych dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.
Apple Corps Ltd, przedsiębiorstwo założone przez zespół „The Beatles”, sprzeciwiło się temu wnioskowi, opierając się na różnych wcześniejszych wspólnotowych i krajowych znakach towarowych, w tym na słownym znaku towarowym „BEATLES” i kilku graficznych znakach towarowych składających się ze słowa „BEATLES” lub „THE BEATLES”.
W dniu 31 maja 2010 r. OHIM odrzucił zgłoszenie dokonane przez Handicare. Uznał, iż ze względu na podobieństwo oznaczeń, znaczącą renomę dawno uzyskaną przez wcześniejsze znaki towarowe należące do Apple Corps i nakładanie się właściwych kręgów odbiorców, jest prawdopodobne, że Handicare czerpałoby nienależną korzyść z renomy i trwałej atrakcyjności tych znaków towarowych. W efekcie OHIM stwierdził, że istnieje poważne ryzyko naruszenia praw do wcześniejszych znaków towarowych będących własnością Apple Corps.
Następnie Handicare, które po wszczęciu tej sprawy przyjęło nazwę You-Q BV, zwróciło się do Sądu o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Rozpatrując sprawę Sąd potwierdził analizę dokonaną przez OHIM i oddalił skargę. Uznał przede wszystkim, że OHIM mógł dojść do wniosku, na podstawie przedstawionych materiałów, w szczególności na podstawie danych dotyczących sprzedaży płyt zespołu Beatles, iż wcześniejsze znaki towarowe THE BEATLES i BEATLES cieszą się znaczącą renomą w odniesieniu do nagrań dźwiękowych, nagrań wideo i filmów oraz renomą, choć mniejszą, w odniesieniu do towarów pochodnych, takich jak zabawki i gry.
Następnie Sąd zgodził się z OHIM, iż pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym kolidujące ze sobą oznaczenia są bardzo podobne. Ponadto podczas konfrontacji szerokiego kręgu odbiorców z tymi znakami, w szczególności w nieangielskojęzycznych państwach Unii, od razu przyjdzie na myśl zespół będący źródłem odnośnej nazwy i oferowane przez niego towary. Podobnie OHIM słusznie podniósł, że dwa kręgi odbiorców, do których skierowane są kolidujące ze sobą oznaczenia, nakładają się, gdyż osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych należą również do szerokiego kręgu odbiorców, do którego skierowane są wcześniejsze znaki towarowe.
W rezultacie OHIM mógł, na podstawie tych okoliczności, prawidłowo wywnioskować, że pomimo różnicy między rozpatrywanymi towarami, istnieje związek między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.
Sąd stwierdził zatem, że OHIM nie popełnił błędu, uznając, że jest prawdopodobne, iż używając zgłoszonego znaku towarowego, firma You-Q czerpałaby nienależną korzyść z renomy i trwałej atrakcyjności znaków towarowych należących do Apple Corps lub niektórych z tych znaków.
Tak wynika z wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie T-369/10 You-Q BV przeciwko OHIM.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.curia.europa.eu, stan z dnia 29 marca 2012 r.