Od 4 czerwca 2010 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555). Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób kontroli wyrobów akcyzowych o szczególnym znaczeniu dla budżetu państwa oraz wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Wskazana regulacja nie obejmuje więc wszystkich wyrobów akcyzowych, a jedynie te wybrane. Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, a w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.
Istotną zmianą w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji jest powierzenie kontroli wyłącznie funkcjonariuszom celnym. Do 30 czerwca 2010 r. kontrole tą mogą wykonywać także członkowie korpusu służby cywilnej.
Rozporządzenie, o którym mowa zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line